Turna Apart

Taksim


Cumhuriyet Cad. Turna Sokak No:13 Elmadag Taksim

 Turna apart harita, map